Luovutetun alueen sanka­ri­hau­taus­maiden tilan­ne­kar­toitus

Tilannekartoitus toteu­te­taan ohei­sella sähköi­sellä kyse­lyllä. Vastaajina ovat pitä­jäyh­tei­söjen erik­seen tähän tehtä­vään nimeämät ja ilmoit­tamat henkilöt. Kysely toteu­te­taan 2020 aikana. Tavoitteena on sanka­ri­hau­taus­maita koskevan historia- ja kult­tuu­ri­pe­rin­teen tallen­ta­minen. Haluamme varmistaa, että myös tulevat suku­polvet muis­tavat rajo­jemme ulko­puo­lelle haudatut isän­maan puolus­tajat. 

Hanketta toteuttaa: Karjalan Liitto Ry ja Sotavainajien muiston vaali­mi­syh­distys Ry